Reactie van frac­tie­voor­zitter Maaike Moulijn op de Voor­jaarsnota 2019


20 juni 2019

Groene groei is een fata morgana, lazen wij vorige week in het Parool. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegengaan van levensbelang is en niet samen gaat met economische groei. Desondanks wil dit college en deze raad graag in het sprookje van groene groei geloven.

In de Voorjaarsnota lezen we dat de economie op volle toeren draait, de werkgelegenheid daalt, dat steeds meer mensen uit het drukke westen willen vluchten naar het groene, rustige Apeldoorn. Het gaat dus goed in Apeldoorn en er moeten nu snel bedrijventerreinen en woningen bijgebouwd worden om die groei het hoofd te bieden, aldus het college. Want groei is het credo.

Behalve groei van de jeugdzorg en WMO, want dat werpt een smet op de gemeentelijke financiën en deze voorjaarsnota. Maar verder gaat het allemaal prima!

De Partij voor de Dieren ziet het allemaal niet zo rooskleurig. Volgens ons zijn er drie grote urgente maatschappelijke opgaven, waar Apeldoorn zich te weinig voor inzet:

1) Het tegengaan van klimaatverandering,
2) het desastreuze verlies aan biodiversiteit verminderen en
3) de transformatie van de samenleving zodat welzijn en gezondheid weer voorop staan.

Helaas zien wij dat in deze voorjaarsnota vooral gekeken wordt naar geld en economische belangen. En als toppunt worden zowel de energietransitie als de ecologische maatregelen “getemporiseerd” oftewel uitgesteld. Uit niets in deze Voorjaarsnota blijkt dat het college de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies als urgent ziet... ondanks de genoemde ambities en de soms prachtige woorden, zoals recent bij de beantwoording van onze vragen over de noodtoestand op het gebied van natuur en klimaat.

Vorig jaar heeft de gehele raad aangegeven dat biodiversiteit belangrijk is en is er bewust gekozen voor de optimale variant van het groenplan en de ecogids. Dit college is al twee maal aan die oproep voorbij gegaan door te kiezen voor de middenvariant; eerst in de begroting waar nota bene het ingediende amendement “50 tinten groen” breed draagvlak had en nu weer. En dan stelt het college ook nog voor om de middenvariant te temporiseren. Onbegrijpelijk voor een gemeente als Apeldoorn, die zichzelf groen noemt.

Wij zullen voorstellen om vast te houden aan de optimale variant van het groenplan en de ecogids en daarnaast een extra groenkansenfonds in te stellen. Uit dit groenkansenfonds kunnen diverse initiatieven gesteund worden om de biodiversiteit te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan bloemrijke akkerranden, projecten om het gifgebruik van Apeldoornse boeren te verminderen, vermindering van de monoteelt, om verwaarloosde onbebouwde kavels op te kopen omdat dit vaak dieren- en plantenparadijzen zijn geworden, zoals bij de Van Galenstraat het geval was, of een groen dak aan te leggen op parkeergarage de Koningshaven.

Wij willen dat financieren door:

 • het kunstgrasfonds af te schaffen, kunstgras is niet duurzaam, de recycling is niet op orde, er zijn vraagtekens bij de gezondheidsrisico’s en bovendien veroorzaakt kunstgras aantoonbaar meer hittestress.
 • Het temporiseren van onderzoek ecofactorij 2. In verband met de uitspraak van de Raad van State over de programmatische aanpak stikstof zijn er voorlopig geen mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de aanleg van nieuwe werklocaties, alleen revitalisering van bestaande locaties is nog mogelijk.
 • Het bezuinigen op evenementen, ook op de topsport. Feestjes organiseren en mede financieren kan alleen als je daar genoeg geld voor hebt. Zorg voor inwoners is een kerntaak, maar evenementen zijn dat niet.
 • Het temporiseren van kansarme projecten, zoals hoger onderwijs naar Apeldoorn halen, waar in het verleden al zonder veel succes veel geld in gestopt is, worden voorlopig in de koelkast gezet.
 • Het temporiseren van de doorontwikkeling van de website. Dit heeft geen prioriteit en kan wachten totdat de gemeente het financieel weer wat breder heeft.

  Wij verwachten van het college dat Apeldoorn met een visie komt over de verdeling van schaarse ruimte, zodat natuur en landbouwgrond niet klakkeloos worden vol gebouwd. Dat betekent ook dat er geselecteerd moet gaan worden welke nieuwe bedrijven wel bij Apeldoorn passen en welke niet. Afgelopen jaren heeft Apeldoorn bijvoorbeeld zich ingezet om slachterijen naar Apeldoorn te halen. Naast veel dierenleed, geurhinder en overlast van vrachtwagens, heeft het er ook toe geleid dat er veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn gekomen omdat er geen Nederlandse arbeiders voor dit werk te vinden zijn. De komst van dit soort bedrijven heeft nauwelijks geleid tot vermindering van de werkloosheid maar wel tot huisvestingsproblemen en extra mobiliteitsstromen met bijbehorende CO2 uitstoot. Wat ons betreft moet daar beter over nagedacht worden en wordt alleen de groene loper uitgelegd voor duurzame bedrijven, die vooral werk bieden aan werkloze inwoners uit Apeldoorn.

  Tot slot verwachten wij dat het college voor de behandeling van de begroting met een voorstel komt om ervoor te zorgen dat er huisdierenopvang in Apeldoorn blijft voor inwoners die opgenomen worden in een zorginstelling of in de gevangenis terechtkomen. Zo’n unieke opvang verbetert het welzijn van zowel mensen als dieren en mag niet verloren gaan door het schuiven van potjes met subsidiegeld.

  Kortom, wij zullen verschillende voorstellen doen om de Voorjaarsnota aan te passen. Wij gaan er vanuit dat er steeds meer fracties zullen zijn, die inzien dat er veel meer moet gebeuren voor een groene en duurzame toekomst van Apeldoorn.