Vervolg debat over de Regionale ener­gie­stra­tegie (RES) op donderdag 1 oktober


Maaike Moulijn: energie ambities worden in huidig concept RES niet gehaald terwijl haast is geboden om planeet leefbaar te houden

1 oktober 2020

Op donderdag 1 oktober vond tijdens het PMA (Politieke Markt) het vervolg plaats van het debat over het concept Regionale Energiestrategie (RES).

Er staat veel op het spel. De ambitie van de cleantech regio, mede door de gemeente Apeldoorn ondertekend, is om in 2030 energieneutraal te worden. In het concept RES dat nu op tafel ligt, waarin voornamelijk is gekeken naar mogelijke locaties voor zonne- en windmolenparken, wordt deze ambitie niet gehaald. Helemaal niet nu ook nog de Europese commissie heeft aangekondigd dat de Europese klimaatdoelen voor 2030 moeten worden aangescherpt.

Tijdens het debat kreeg de gemeenteraad de mogelijkheid wensen en bedenkingen mee te geven ten aanzien van het concept RES.

Namens de Partij voor de Dieren heeft Maaike Moulijn de volgende bedenkingen op het concept ingebracht.......

Voorzitter, net als veel insprekers wil de Partij voor de Dieren liever geen zonnevelden. Door klimaatverandering zullen steeds minder gebieden geschikt zijn voor de voedselvoorziening dus landbouwgrond hebben we keihard nodig. En toch heeft onze fractie onder voorwaarden voor zonnevelden gestemd.

Wij hebben liever ook geen windmolens. Inwoners hebben er overlast van, maar erger nog: vogels en vleermuizen kunnen dodelijke slachtoffers worden. Dat willen we absoluut niet. En toch stemt onze fractie onder voorwaarden voor windmolens in Apeldoorn.

We willen geen door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder, zoals hitte- en droogterecords. De Wereld Meteorologische Organisatie van de VN heeft berekend dat we nu al op 1,1 graden Celsius opwarming zitten. Het tempo van de opwarming en de hoeveelheid broeikasgassen nemen nog steeds toe. De ambities van Parijs, 1,5 graad maximaal 2 graden opwarming, worden bij lange na niet gehaald. Als dit de komende 5 jaar niet ingrijpend verandert, dan gaat klimaatverandering voor het einde van deze eeuw desastreuze gevolgen hebben voor al het leven op aarde, zo voorspellen wetenschappers. En daarom, voorzitter, is onze fractie toch onder voorwaarden voor zonnevelden en windmolens in onze gemeente want de tijd om klimaatverandering te voorkomen en een leefbare aarde over te dragen aan onze kinderen, raakt op.

Apeldoorn wilde in 2020 energieneutraal zijn, we zitten nu op slechts 8%. We moeten nu echt heel snel versnellen. En we moeten dan keuzes maken die voor individuele inwoners niet prettig zijn en dat spijt mij echt erg. Maar het grote belang om klimaatneutraal te worden weegt voor onze fractie zwaarder dan de individuele belangen, hoewel we echt willen proberen om die zo min mogelijk te schaden. Maar Apeldoorners gebruiken helaas zoveel energie dat zon op dak bij lange na niet voldoende is.

Echter wel onder voorwaarden. Want wij hebben wel begrip voor de kritiek van de insprekers. We hebben bv al een afwegingskader zonneparken. Maar wellicht moet dit nog verder aangepast worden. Daarnaast willen we dat er zsm (zoals ook afgesproken) een afwegingskader voor windmolens komt voor zowel grote als kleine windmolens en ook voor wind op dak. Op dit moment staat wind op dak nog in de kinderschoenen, maar het ziet er veelbelovend uit. vergunningsaanvragen van innovatieve en vooruitstrevende inwoners en bedrijven worden nu alleen afgewezen omdat er geen kader voor is. Dat kan niet. Graag horen we van de wethouder wanneer we deze kaders kunnen verwachten.

Wij hebben maar liefst 8 kritiekpunten geformuleerd. Wij dringen er bij de wethouder en de cleantechregio op aan om deze punten mee te nemen bij het opstellen van RES 1.0. Wij overwegen op deze punten moties in te dienen.

  1. Het bod is onvoldoende. De regionale ambitie is 100% energieneutraal in 2030, de door Apeldoorn mede ondertekende provinciale ambitie is 55% energie- en klimaatneutraal. Die ambities worden onvoldoende vertaald in acties in deze RES.
  2. Het bod is uit balans. De energie die overdag en in de zomer wordt opgewekt staat niet in verhouding tot wat er op andere momenten wordt opgewekt. Dit maakt netbalans en opslag van energie een nog grotere uitdaging.
  3. Wij gaven het bij de vorige bespreking van de RES ook al aan: energiebesparing is cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelen. Want helaas stijgt het energieverbruik elk jaar weer. Terwijl dit ook deels afhankelijk is van ruimtelijke keuzes. Er is vorige week bv ook gesproken over bedrijventerrein Ecofactorij2 en woningbouw. Elk bedrijf en elke woning die erbij komt, maakt de klimaatopgave groter. Ook moeten we het hebben over de wenselijkheid van vliegveld Teuge, die zowel verantwoordelijk is voor een hoog, onnodig energieverbruik, als dat er door het vliegveld op veel plekken geen windmolens mogen komen. We zouden dus veel meer moeten stilstaan bij de vraag wat voor bedrijven zich hier mogen vestigen of uitbreiden en onder welke klimaatvoorwaarden. Anders is de energieopgave als water naar de zee dragen...
  4. Wij vinden dat er in het RES meer aandacht moet zijn voor het beschermen van onze natuur, waaronder natura2000, de gevolgen voor flora en fauna in de zoekzones en de aandacht voor een natuurinclusieve opzet. Want we zouden haast vergeten dat er naast een klimaatcrisis ook een biodiversiteitscrisis is, die net zoveel risico’s voor het leven op aarde met zich meebrengt als de klimaatcrisis. Wij vinden dan ook dat RES 1.0 vergezeld moet zijn van een milieu-effectrapportage. En dat vogels en vleermuizen beter beschermd worden bij windmolens. Het helpt bijvoorbeeld al om een wiek zwart te schilderen om aanvaringen met vogels te voorkomen.
  5. Wij willen meer aandacht voor lokaal eigendom en samenwerking met lokale energiecooperaties. We willen cowboys in zonne- en windenergie ontmoedigen, die alleen maar afkomen op subsidies. De gemeente moet hier meer een regierol op zich nemen.
  6. Biomassa vinden wij ongeschikt voor het opwekken van energie omdat er hoogwaardigere toepassingen voor biomassa zijn en energie uit biomassa vaak tot CO2 uitstoot leidt. Liever zetten wij in op meer klimaatbossen, die CO2 vastleggen.
  7. Wij willen graag dat de cleantechregio meer aandacht besteedt aan de suggesties die inwoners doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Ga meer suggesties inventariseren, probeer de suggesties te koppelen tussen de inwoner, experts en geïnteresseerde bedrijven zodat innovaties echt gestimuleerd worden. Er staan nu wat innovaties genoemd, maar ik mis bv ouderwetse watermolens ombouwen tot elektriciteitscentrale met behoud van het uiterlijk (zoals in Frankrijk al met succes gebeurt), wind op dak, circulair maken van windmolens en hitte van de zomer opslaan voor de winter. Dan worden inwoners ook veel meer betrokken bij het zoeken naar oplossingen.
  8. Tot slot. Als ik een offerte maak, en daar vergelijk ik dit bod mee, dan neem ik ook altijd randvoorwaarden op, waar de opdrachtgever aan moet voldoen. Wat onze fractie betreft nemen wij ook randvoorwaarden op voor het Rijk, want zij vormen een cruciale schakel in het succes van onze klimaatambities. En tot nog toe vindt onze fractie dat de Rijksoverheid veel steken laat vallen op dit dossier. Wij denken dan aan oa de volgende voorwaarden: a. Zon op dak, parkeerplaatsen, vangrails, geluidsschermen moeten financieel aantrekkelijker zijn dan zonnevelden. Het is bizar dat het nu andersom is. belemmeringen voor zon op dak moeten worden weggenomen en zon op dak moet verplicht worden bij alle gebouwen, in ieder geval bij nieuwbouw en zeker bij bedrijven. B. Grootverbruikers moeten aangepakt worden. Het kan niet meer zo zijn dat je een verlaagd tarief hebt als je veel verbruikt. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je moet betalen voor je energie. C. Geen zwalkend Rijksbeleid of openlijk twijfel zaaien over een opdracht die het Rijk aan regio’s heeft gegeven. De uitspraken van Ollongren een tijdje terug over windmolens en zonneweiden zijn echt stuitend, tonen een groot gebrek aan kennis en inzicht over de enorme opgave en ze staan in schril contrast met haar woorden in maart 2019. Dat kan echt niet! Hetzelfde geldt voor de steeds wisselende inzichten rondom de salderingsregeling. Wij hebben een betrouwbare Rijksoverheid nodig met duidelijke plannen voor de toekomst, die niet elke maand veranderen.

Naar aanleiding van dit debat heeft de Partij voor de Dieren, gesteund door SP en ChristenUnie, een motie ingediend om te voorkomen dat bedrijven die veel energie verbruiken zich kunnen vestigen in Apeldoorn en reeds bestaande grootverbruikers te verbieden uit te breiden. Deze motie is door de overige partijen verworpen.

Lees meer over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeld...

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Natuurbeleid Apeldoorn onder de loep

Apeldoorn is een groene gemeente, een stad in bloei, zoals op de website van de gemeente te lezen valt. Apeldoorn wil ook gra...

Lees verder

Apeldoorn presenteert toekomstvisie in 2040

Apeldoorn wil graag visie tonen op de toekomst en heeft, met de titel “Apeldoorn in 2040”, een beeld geschetst van de toekoms...

Lees verder