Schrif­te­lijke vragen Provin­ciale noodrem op geiten­hou­derij


Indiendatum: sep. 2017


SCHRIFTELIJKE VRAGEN PROVINCIALE NOODREM OP GEITENHOUDERIJ

Zoals u weet, heeft Provinciale Staten van Gelderland besloten om een vergaand besluit te nemen, namelijk de noodrem te plaatsen op de groei van de geitenhouderij vanwege gezondheidsrisico’s.

De onderzoeken die ten grondslag liggen aan dit besluit liegen er niet om: omwonenden van een geitenhouderij in een straal van 2 km hebben 22,9% meer kans op longontsteking. Daar komt bij dat onderzoekers niet weten wat de oorzaken zijn voor het verhoogde risico. Daardoor is het niet mogelijk om effectieve tegenmaatregelen te treffen die gezondheidsrisico’s beperken.

De Partij voor de Dieren maakt zich naast het welzijn van dieren grote zorgen over de gezondheid van onze inwoners. Zeker omdat het college tot nu toe heeft meegewerkt aan de bouw van één van de grootste geitenstallen van Nederland, zeer dichtbij bestaande bebouwing en een wijk in aanbouw en ondanks een negatief advies van de GGD. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

1. Het college kan – gezien het onmiddellijke besluit van de Provincie – niet meer volhouden dat er geen bezwaren zijn tegen de uitbreiding van de geitenstal in de Beemte. Is het college voornemens om haar inwoners te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en ervoor te zorgen dat de uitbreiding niet kan doorgaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
2. Het provinciale besluit is gestoeld op onderzoeken van de RIVM1 en de GGD2. Hieruit blijkt dat (intensieve) veehouderijen en vooral geitenhouderijen negatieve invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. Wat doet het college om haar inwoners te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van de vee-industrie in het algemeen en die van de geitenhouderij in het bijzonder?
3. Als de geitenstal in Beemte wel gaat uitbreiden en er worden inwoners ziek als gevolg van de geitenstal (bv Q-koorts of longontsteking) wie is er dan aansprakelijk voor de geleden schade door de slachtoffers? In hoeverre is de gemeente aansprakelijk te stellen omdat er ondanks de vooraf bekende gezondheidsrisico’s toch een vergunning is verleend?
4. Tot nu toe houdt het college nog weinig rekening met de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Is het college voornemens om de afwegingen en beslissingscriteria bij het verlenen van vergunningen voor nieuwvestiging en/of uitbreiding van intensieve veehouderij opnieuw te evalueren en met de kennis van nu te herdefiniëren? Zo ja, welke stappen gaan genomen worden en op welke termijn kunnen resultaten verwacht worden? Zo nee, waarom niet?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

1
http://www.rivm.nl/Documenten_... n_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risicofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen
2
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5639630/1/Notitie_Geitenhouderij_en_gezondheid_%E2%80%93_duiding_van_het_
extra_risico_op_longontsteking_bij_omwonenden_van_geitenhouderijen_in_Gelderland_%28PS2017-532%29

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 29 nov. 2017